за-числата-по-учителя-петър-дънов-evolife.bg

Който разбира смисъла на числата от 1 до 10, той е разбрал смисъла на живота.

Числата и геометрическите фигури представляват азбуката на Божествения свят.Човек е една математическа формула, той е направен от числа.

Учителя

Като количествени величини числата имат свое силово поле.
Числата крият велики тайни. Те, заедно с музиката, са езикът на природата. Те са в основата на мирозданието. Макар и да изглеждат отвлечени величини, подобно на буквите, те притежават специфични вибрации, когато се изразяват геометрично. Като че ли по този начин те се материализират. Вече споменахме, че махалото реагира диференцирано на четните и нечетните числа. Някои автори отричат арабския произход на възприетата система от числа и вероятно имат право. Но какъвто и да е този произход, истината е, че тази организация на числата е абсолютна. Графичното изражение на числата от едно до девет крие интересни изненади:

1, 2,3,4, 5,6, 7, 8,9 – изразени схематично, всяко число има толкова ъгли, колкото е стойността му.

Известни са многобройни случаи на причудливи закономерности при последователни аритметични действия и куриозни числа, които проявяват странни свойства. За пример ще посочим един от т.нар. магични квадрати. Той е изобразен на графичното произведение „Меланхолия“ от.Албрехт Дюрер. Квадратът съдържа числата от 1 до 16, разположени в 16 квадра­тчета, подредени в четири реда.

За този квадрат се знае, че сборът от числата на всеки хоризонтален, вертикален или диагонален ред е винаги 34! А 3 + 4 = 7. Според Учителя числото 7 представлява диаметъра на вселената. 1 + б също е 7 (от 16).

Проучвайки свойствата на споменатия квадрат ние се натъкнахме още на изненадващо много закономерности.

Ето част от тях:


1. Ако свържем центровете на квадратчетата в хронологичен ред по четири в група (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16), получава се строго симетрична геометрична схема с два центъра (виж гл. „Двата принципа“).

2. Сборът на числата от пет вътрешни квадратчета, съставени (всяко поотделно) от 4 първични квадратчета е пак 34:

16 + 3 + 5 +10 = 34

2+13 + 11 + 8 = 34

11 + 10 + 6+7 = 34 и т.н.

3. По-нататък може да потърсим и други зависимости, като събираме или изваждаме срещуположни квадратчета от симетрични групи

16 + 10 = 26 14 + 12 = 26

5+3=8 7+1=8

15-9 = 6 8-2 = 6

6-4 = 2 13 – 11 = 1 и т.н.

Закономерностите продължават. Те са около 20, но ние ще спрем до тук. Според нас тук могат да се използват и компютри за разкриване на други тайни в този квадрат.

Такива магически квадрати има поне още шест. Броят на техните квадратчета е 9, 25, 36, 64 и 81., а сборът от числата по хоризонталните, вертикалните и диагоналните редове е съответно 15,65, 111,175,260 и 365.

Тези странни квадрати са благодатни случаи за проучвания, както поотделно, така и в тяхната съвкупност.

Числото 142857 е феноменално. Ако го умножим по 2,3,4,5 и 6, ще получим числа, съставени от същи­те цифри, само че подредени различно:

142857 х 2 = 285714

142857 х 3 = 428571

142857 х 4 = 571428

142857 х 5 = 714285

142857 х 6 = 857142

При това резултатите от умножението по 2 и по 5 имат известно сходство: 285 и 714 са разменени във втория резултат – 714285. Аналогичен е и случая с втория и третия резултат.

Същото число, умножено по 7 дава 999 999.

А умножено по 8 дава 1 142 856. Ако в така полученото число прибавим първата цифра (1) към последната (6), ще получим първоначалното число 142 857.

Интересни са и следните примери:

Числата се проявяват двояко. Ако човек живее по законите на природата, числата му помагат. Когато се движи в невярна посока, числата проявяват разрушителна сила. Сега Земята се намира в числото четири и е на път да излезе от него, преминавайки към числото пет.

Днес човечеството се намира на границата между две епохи. Изминалата – свързана с числото четири, и новата – свързана с числото пет.

Числото четири се съдържа в кръста. А кръстът идва от диагоналите на квадрата. Последният има четири страни и четири ъгли. Той е числото четири.

Хоризонталната част на кръста е свързана с чувствата и физическия свят, а вертикалната – с ума и духовния свят.

И наистина, изминалата епоха беше ознаменувана от християнския кръст. Църквата със своя символ доминираше в обществения и личния живот на човека. В последно време, на световната сцена се появи нацисткият кръст в двата му варианта. В резултат от инквизицията и фашизма пострадаха десетки милиони хора.

Според Учителя и много други чужди автори Българският народ е богоизбран. Ето защо всичко, което е свързано с нашата история, има особено значение.

Например датата 09. 09. 1944 има за краен резултат числото девет (завършен цикъл, резултат). При това 1 +9 + 4 + 4 също е девет. Човек се ражда на деветия месец. Детето родено на седмия месец може да оживее, докато в осмия животът му е в най-голяма опасност. Осем е най-трудното число.

7.11.1917 (Октомврийската революция) има същия резултат – девет, защото

7 + 11 + 1+9+ 1+7 = 9

Кръстът представлява още отворен куб, разгъвка на куб.

Кръстът е съществувал преди християнството.

Кръстът сам по себе си не е причина за човешките страдания, но ги съпътства. Страданията са до числото четири. Числото пет освобождава от страданията.

Днес ние сме свидетели на едно ново явление -кулминацията на звездите. А звездите лъчеизпускат и се приближават към кръга – най-съвършената геометрична фигура. Кръгът е геометрична фигура от друго измерение, поради което той не се подчинява на земните закони. Тази е причината за липсата на формула, с която да се изчисли точно лицето му, защото числото „пи“, с което си служим, е неточно.

Русия, Израел и САЩ са държави, които във втората половина на XX век имаха особена роля на све­товната арена. Те имат звезди на знамената си.

Звездата символизира човек, изправен, с разтворени ръце и крака, така както Леонардо да Винчи го е изобразил в известната си рисунка, вписана в окръжност и квадрат.

В българската история числата 17,18 и 23 са били фатални.

Балканската война започва през 1912 година. Сборът на цифрите е 13. Ето защо резултатът е лош.

Друг пример от нашата история:

10.11. 1989 год.: Тук „10“ представлява „1“, т. е. начало в личен план.

„11“ е борба между двете единици в обществен план, т. е. – противоречия.

1989 представлява като сбор „9“, т. е. – край на даден цикъл.

Общият сбор от тази дата (10 + 11 +1 +9 + 8 +9) е „3“. Това значи, че събитието е за добро, защото „3“ е хармонично число, което накрая ще уравновеси всичко. А10+11е21- числото на прилежната любов.

Следователно, тази дата съдържа както начало (1) така и край (9) на фона на борбите и раздорите (11).

Изучаването и опознаването на числата не е лесна работа. Питагор е стигнал до числото четири, въпреки високата си ученост и надареност. Той се е обучавал, при посветените в Сирия и Египет в продължение на 18 години. ‘

Ако искате да разберете кои от числата ви помагат, започнете да ги пишете от едно до десет. Спирайте се на всяко поотделно и се вслушайте в себе си. Числото, което изписвате с най-голяма радост и удоволствие, е това което ви помага.

Според Учителя числото 1 е най-голямо, защото преди да се появят всички останали числа, е имало само числото 1 – всемирното яйце, от което се ражда вселената. Числото две и всички останали са получени след разделянето на единицата, както семките на всички ябълки от дадено дърво са произлезли от една семка.

* * *

Качествата на числата, дори в този кратък вид описани, могат да послужат за определяне на някои особености от характера и развитието на дадената личност. Сборът от рождения ден, месеца и годината дава така нареченият път в живота. Тези рождени дати са много важни за живота.

Числото, което означава деня на раждането, се отнася до личните работи.

Числото, което означава месеца на раждане, се отнася до общите работи.

Числото, което регистрира годината на раждането, се отнася до съдбата.

(За удобство, при редуцирането, изпускаме деветките, защото с тях или без тях резултатът не се променя.)

ПРИМЕР: 30.08.1933 година

Човекът е роден на „3“, число, което благоприятства интереса и стремежа му към изкуство, хармония и равновесие.

Месецът, в който се е родил е 8. Това число, отнасящо се до обществения живот, област, в която индивидът намира някаква реализация, макар и с много трудности. Служебните дейности търпят неблагоприятни влияния на осмицата. Целият му живот е една продължителна одисея от много десетки, все различни длъжности и задължения – работа в материалния свят, свързана с практически занимания и материални проблеми. Всичко казано за 8 важи за нашия пример.

Годината е 1933,1+9 + 3 + 3 = 7. Седем определя една съдба, свързана с учене (споменахме честата смяна на длъжностите и професиите), увлечение по философията, което дава тона на целия му живот. Независимо от това лицето проявява явни склонности към творчество, дори в областта на техниката, заедно с една универсална любознателност.

Пътят на живота е З + 8 + 7=18 = 9.

Въпреки, че крайният резултат е 9, налице е неблагоприятно преминаване през 18. Това носи отрица­телни последици. Само положителни усилия могат да ги предотвратят, или смекчат. Наличието на тройки (съдържат се и в „9“) предполага красота, равновесие, изкуство и пр.

Като изхождаме от рождената дата и числените стойности на името, ние можем да направим убедителни изводи за характера и живота на дадена личност. За тази цел читателят може да се обърне към съответните издания и източници.

Учителя за числата

Числата от едно до девет изразяват трите свята:

1, 2, 3 – Божествен свят .

4, 5,6 – Ангелски свят

7, 8, 9 – Физически свят.

В числото 1 има деление; в 2 – умножение; в 3 -изваждане; в 4 – събиране. Тия числа представляват закон.

Числата 1 и 2 са творчески. Числото 3 е резултат, получен от съединяването на 1 и 2. Шест е получено от съединяването на 2 и 4, а девет – от съединяването на 4 и 5.

Числото 2 показва, че ще имате любовни, добри отношения с хората.

Числото 5 показва, че ще се свързвате с хората външно, без големи задължения, значи, при двойката ще правите любовни връзки, при петорката ще се изучите да служите, както жената служи на мъжа и мъжът на жената. При 10 ще използвате всички условия на живота.

Бащата разбира смисъла на числата 1, 4, 7.

Майката разбира смисъла на числата 2, 5, 8.

Синът разбира смисъла на числата 3,6,9.“

1,4,7 – положителни

2, 5, 8 – отрицателни

3, 6, 9 – неутрални

Тройката съдържа качествата на единицата и на двойката. Двойката пък съдържа качествата на-едното и на двете, но тя съдържа в себе си едно особено качество – примирението. Значи, жената има сила да примирява нещата. Тя проявява силата си, когато дойде числото 3 – солта.

Числата съдържат положителни и отрицателни енергии. Положителните енергии се изразяват в положителния, т. е. в добрия, нормалния живот, а отрицателните в неправилния живот. За добрия човек числото 9 означава узрял плод, а за лошия – затвор.

1, 4, 7 – киселина

2, 5, 8 – основа 

3, 6, 9 – сол.

1 – 10 – Божествена еволюция

10 – 100- Ангелска еволюция

100 -1000 – Човешка еволюция.

1 Единицата е Бог. Основа на всички числа. Тя представлява ума и още бащата. Изразява сила, творчество, воля, независимост, щедрост, енергия. Единицата не с за всекиго. Тя е строго число. 1 пробужда съзнанието и порива за работа. Тя е начало, път, по който идват божествените благословения. Числото едно е динамично. То е семето, което се посажда, човекът в движение. Творчески принцип. Мерило на нещата, извор от който си излязъл. Едното създава нещата.

Божествената правда. Божественото начало у нас.

1 не означава количество. Най-силното и най твърдото число. Символ на щастието.

Човекът на единицата е много прям, открит, не се влияе. При едно човек е неотстъпчив.

Едно е най-тежкото и най-бързото число. Така бързо се движи, че е едновременно във всичките центрове на вселената.

Единицата е създала останалите числа, както точката е създала правата линия.и всички тела. Силата е в 1. Живо число.

Едно е пролет.

2 Две е любовта, която гради. Това число е майката. То е числото, което нарежда нещата. Вторият ден е на послушанието и приложението. Двойката работи навсякъде в природата. Числото две е закон за противоречието и контраста. Число на раздори.

Дето влезе числото 2, непременно ще създаде борба и противоречие. Единственото число, което събрано и умножено със себе си дава един и същи резултат: ‘

2 + 2 = 4; 2×2 = 4

2 – закон за примирение на две единици.

Числото 2 освобождава.

В него има винаги безпорядък. Показва движение и подтик към напредък. Път. Числото две е свързано с егоизма на човека, пораждащ спорове, скандали, фатално число.

При две човек отстъпва. Число, което помага. Пътят, по който си тръгнал. Астрологически е на Луната. Фатално и скандално число. Нажежено желязо – не го пипай. Възможностите за движение са в 2.

Числото 2 е да умеете да оценявате, а това не е лесна работа. Закон за Любовта. В 2 е законът на смекчаването.

2 показва движението на човешкия живот отзад напред, към очовечаване;

Две е приложение на любовта. Най-трудно число е то. За него Бог не се е произнесъл. Докато Господ не се произнесе и работата на числото 2 е незавършена. Числото 2 е незавършен процес.

Числото на красивите, мъчни и прогресивни процеси, незавършен процес. Всички спорове се дължат на числото 2.

2 – От един висш свят се влиза в един низш свят. То е число против човешката личност. Личността е осъдена на смърт при двойката.

Ако имаш числото 2, винаги го умножавай. Числото 2 е лято.

3 Три е положително число, резултат. Носи радост, оптимизъм, талант, добър вкус, хармония и равновесие.

Числото три символизира детето, любовта, мъдростта и истината. Това е числото 3. Носи благослов. То е спасително. Числото три символизира триъгълника. То е неутрално число. Три е завършен процес. Число на примиряване. Посока, към която трябва да се движиш.

Числото три е изкупление. Човек е страдал и чрез смирение е заплатил всичко. То е третото лице на Божественото, мястото, до което си дошъл, най-близката станция Три е закон на равновесие. 3 е по-мощно число от 6. С три се върши повече работа, отколкото с шест.

3 е хубаво число, късметлия – Любовта, Вярата, Надеждата. Меко число.

Три е есен.

4 Четири работи в материалния свят. То е квадрат и кръстопът. Тези фигури ограничават и носят страдание за човека. Мъчнотиите са до числото четири.

4 – Начин за примирение на две двойки. Четири -човекът в животинско състояние. Закон за стабилност. Изкуство за деление на нещата. Четири е число на волята и устойчивостта. Число на мисълта.

4 – Затворен кръг. Обикаляш като кон на хармана. Щом вършееш и камшик ще има.

Волево число. В това число има топлина. То е земно.

4 – Зима, нямо условия за външна работа.

Мярка, с която можете да разрешите една задача. Квадратът е закон за числото 4. Триъгълникът показва основна идея, квадратът показва условия, при които тази идея може да се разреши.

Число на мисълта. Символизира Божията правда, пред която хората не могат да издържат.

4 – Сега влиза в света и още не се разбира.

Числото 4 е зимата 5 Пет символизира човека. То освобождава от страдания и ограничения. Води до промени. Олицетворение е на свободата, разнообразието и пътуването. То е напускане на земното, човешкото и прилагане на божественото. Свързано е с човешкия ум.

Пет всякога взема. То е кинетично число. Число на .работа. Това число е съкровището. Прилича на сърп, с който може да се жъне. Изкуство за добро свършване на работата. Числото 5 означава, че човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да изпълни, да приложи Божественото.

Принцип на противоречията.

5 – Женски принцип, човек на добродетелта.

Числото 5 е човек, който е извън четириизмерния свят. Тази е причината, поради която човек не се появява.

Число на работа и на промени. Човек, който вече е индивидуализиран.

Има двойно лице, има опака страна. От едната страна хапе, от другата милва.

Петорката е път на освобождение. Пентаграм.

Числото пет е число, което българинът обича. То работи за него.

Свързано е човешката цел и човешките чувства.

6 Шест означава материални условия. Посято семе, което е израснало нагоре. Краен резултат. Да ядеш сладко. Шест е щастливо число, защото е пълно. Има резервоар. То е число на илюзиите. Ако не се реагира и работи навреме причинява пакости. Олицетворение на дома, отговорността, справедливостта и съвестта. Изразява музика, талант, разбирателство и равновесие. Има аналогично съдържание с числото три (3), защото съдържа две тройки. Три и шест са в хармония. Числото шест е търпение. За добрия човек 6 е растене, развитие, а за лошия – смърт. Шест е слизане и възлизане (две по три, два триъгълника, соломонов знак).

Шесторката представя змията.

За пример, ако разбирате числото 6, вие можете да произведете всички числа, които са произлезли от него; ако не го разбирате, ще попаднете в числото 6 като число на илюзии и нищо няма да постигнете.

Числото 6 е свързано със закона на развитието.

Шест е закон на еволюцията, който показва отношението на човека спрямо животните, че трябва да сме милостиви.към всички същества.

6 – Закон за развитие, на прогрес.

При 6 вярваш на всичко, живееш в илюзии.

В шестия ден сме създадени, в закона на Любовта. Добре, че в добър ден сме създадени. Растенията и животните са създадени в други дни и виждаме, че животът им е тежък. По-добър е седмият ден – ден на почивката.

6 – Резултат от влиянието на числата 1 и 5.

Число на илюзии, на забавленията. Слизане и качване, това е числото 6. Въртенето на Земята е число то 6. Радост и скръб, печалба и загуба – все 6.

Бог ни създаде на шестия ден, в деня на Любовта, по закона на Любовта. Шестият ден е материален.

6 – това е човекът – разумът. В шестия ден стана поляризирането – мъж и жена.

7 Седем е число на съвършенството и творчеството. Свързано е с ума, знанието и мъдростта. То е олицетворение на умствен анализ, техничност, вяра, теоретизиране, принципност и склонност към философия.

7 – Число на пълнота. То представлява диаметъра на вселената. В седмия ден Бог си почива. Почивката винаги показва изобилие.

Число на задълбочена работа, на изолираност и самота.

От 1 до 7 – най-силно е седем.

Строго число. Изисква от човека правилно прилагане на основните принципи на живота -Любов, Мъдрост и Истина.

Число на Духа. Чисто число – чистота от вътре, красота отвън.

7 е число на ангелите, ден на почивка, на изобилие и любов.

Седем е свещено число. Мъжки принцип. В него се съединяват два свята.

Седем е свързано със силите, които работят в човечеството.

8 Осем е почивка – работи на физическия свят. Осем е число на справедливостта. То е най-трудното число и носи най-големи страдания. То е числото, ко­ето може да поправи лошите хора. Свързано е с кри­тичен ум. Изплащане на дълговете.

Осем е майката – природа. Символизира властта, силата, напрежението, контрола, изпълнителната способност, организацията, успеха. Числото осем съдържа две четворки. Числото осем е връзка между двата свята – физическия и духовния. То е число на вечността и безконечността.

Трудно число, но може да помогне понякога да си свършите работата.

Число на затвор, на ограничения.

Това число е последното, на което можете да разчитате.

8 – пасивно число. Число на Духа. Числото осем е майка на света.

9 Девет е число на духовния свят. То е възвишеното число. Число на резултата. Примиряване с противоречията, т.е. резултат на всички работи.

Девет е число на човечеството, на разумността. То е образ на по:съвършени от нас същества. Това число е главата на човека с неговите възможности. В числото девет са съединени земния, духовния и божествения живот.

Това са портите, през които ще минете. Портите са деветият ангелски чин, за да бъдете посрещнати от Елохимитс, Серафимите и Херувимите.

Девет съдържа всички добродетели. Краен резултат па всеки човешки живот. Проявеният човек.

Като дойде числото 9 не отлагай! Отложиш ли, ще дойде нещастието. При девет не се философства.

Активно число. 9 е в триизмерния свят. Ще обобщи всички неща.

Числото девет е резултат от влиянието на числата седем и осем.

10 Десет е хармонично число. Който иска да заповядва, той е числото десет. Всички многоцифрени числа, които имат сбор числото десет, са хармонични числа.

Десет е най-хубавото космическо число. То носи ред и порядък.

Това е число-чудо. Човекът в неговото обществено развитие.

Закон за развитие и прогрес. Свещено число. Нулата е условие и среда за проява на силите. Събрано с нулата, числото десет е пак едно,

10 – отиване при Бога, да дадеш отчет за всичко, което си направил на Земята.

С десет започва новото в света.

11 и 22 са числа, чийто смисъл е служба на обществото и човечеството. Когато тези числа присъстват в рождената дата на дадено лице, това означава, че последното е надарено със способности и качества да ръководи и доминира, поставяйки живота си в служба на другите. 11 и 22 имат значение на идеализъм, саможертва, вдъхновение. В това отношение 22 има въздействие на по-високо ниво и на по-висок международен план. 22 служи на цялото човечество. То означава универсалност. 11 означава вечна борба между двете единици.

12 Резултат на човешкия свят. Израз на разумността. Число, което спасява. То играе важна роля.

13 Число, в което хармонията е нарушена. Нарушено е равновесието. И причина за това е липсата на „2“ (1, 2, 3). Ето защо 13 е фатално число, с което не всеки може да се справи. Негативното му влияние в обществения живот не е така голямо, както в личния.

Числото тринадесет е безмилостно. Руши и създава.

Изобщо избягвайте числата, сборът на които образува 13, 16,17 и 19.

14 – Закон на жертвата. Число на жертвата. Две по седем. Разумността, която е привела животинското царство в разумно царство.

15 Числото, което означава разклащане на устоите на злото и всичко старо. Число на катастрофи. Каквото имате – ще го изгубите.

16 Събаряне на злото от трона му. Число на сърцето. Дяволът бяга от 16.

17 Число на божествения принцип, и на милосърдието, защото

1 +7 = 8, има падение и слабост.

18 Число на егоизъм. Нехармонично. Число на погрешките. Носи нещастия.

19 Спасява човечеството. То е числото на общественото развитие. Щастливо число.

20 Число на любовта.

21 Число на славата. В него има три седмици. Израз на великата Любов, която осмисля живота.

22 Число, което е минало през животните.

23 Скандално число. Съставено е от 2 + 3 = 5. В някои случаи – число на раздора.

24 Число на сърцето, защото 2 + 4 = 6.

25 2 + 5 = 7. Божественият живот.

26 Светът, в който живеем.

27 Число на търпението. Строго число 2 + 7 = 9.

28 2 + 8 = 10. Число на съзнанието. Епохално число. Щастливо.

29 Символ на изпълнението.

30 Означава големи противоречия.

70 е на благодатта. Съдържа всички условия за развитието на човека.

72 е важно число.

90 Цял живот ще слугувате без да ви плащат.

99 Най-щастливото число.

100 е на ангелите. То е съвършенството.

120 Играе роля във вселената.

123 е съвършено и хармонично. 123 Божествен свят. Бог.

153 Сборът му е девет. То представлява завършен резултат, един божествен цикъл. От това число човек може да се ползва, ако разбира нещата. Може да намери щастието си в това число. Единицата спа­да към божествения свят, а 5 е от онези велики души, които са разбрали божия закон. То твори, но не съгражда. 3 спада към човешкия свят. Щастливо число.

456 Духовен свят. Ангели.

666 е числото на греха, защото 6 + 6 + 6 = 18.

789 Физически свят. Хора.

800 е победа над злото.

999 Хармонично число. Щастливо във всички времена.

Число, в началото на което има 5 (5, 50, 500) не е благословено. За мъжа щастливите числа са 1, 2 и 12, а за жената 1, 9 и 19.

За българина щастливото число е 31, за евреина – 22, а за французина – 30.

Дойдете ли до осморката в живота, ще знаете, че външните условия са по-силни от вас. Очите ви трябва да са отворени на четири, а съзнанието – будно.

Едното създава нещата, двете ги развива, а трите ги прилага.

999-27-9 666-18-9 333-9-9

888-24-6 555-15-6 222-6-6

777-21-3 444-12-3 111 – 3 – 3

За лекия човек числото 15 означава уволнение, 16 – обръщане на работите му наопаки.

1 – ум, 2 – сърце, 3 – воля

123 може да се видоизмени така: 231 и 321. Съдът е по-голям, но съдържанието е същото.

В трудни моменти, в мигове на изпитания изговаряйте числото 123.

Стаите на жилищата не трябва да имат размери на квадрат (3:3), (4:4), а на правоъгълник (4:5).

Откъс от книгата „Път към съвършенство – въведение в божественото учение на Учителя Петър Дънов”Издател: ИК „Кралица Маб“; Автор: Христо Дочев, 1996

Вижте още: Число от Кабала разкрива същността ни и дава яснота за бъдещето

Споделяйте с приятели на воля:
  •  
    3
    Shares
  • 3
  •  
One Response to За числата по Учителя Петър Дънов
  1. Обяснете следната двусмислица :
    7,8,9 – числа на физическият свят, а 9 Девет е число на духовния свят !?


[top]

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *